EVALUACIJA REFORME OBRAZOVANJA U
CRNOJ GORI '10-'12 (Apr 2011 – Okt 2012)

2016-09-12


Ovaj istraživački projekat realizovan je u organizaciji Mreže fondacija za otvoreno društvo i NVO Pedagoškog centra Crne Gore i uz kontinuiranu podršku Ministarstva prosvjete i sporta, Zavoda za školstvo, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Višedimenzionalni istraživački proces bio je usmjeren na sagledavanje stepena realizacije operativnih ciljeva reforme osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja, kao i krajnjih učina ka promjena u obrazovnom sistemu Crne Gore. Evaluacija je identifikovala i najznačajnije preporuke za dalju transformaciju obrazovnog sistema.

Cjelokupni istraživački proces, čiji je produkt i publikacija, imao je za cilj da kreatorima obrazovne politike, kao i svim drugim zainteresovanim stranama pruži relevantne informacije o tome u kojoj su mjeri su i kako ostvareni ključni operativni ciljevi reforme kao i da pokrene kritičke i konstruktivne debate o najvažnijim aspektima reforme, u cilju obezbjeđivanja visokog kvaliteta obrazovanja za svako dijete i mladu osobu u Crnoj Gori.

Evaluirani su stavovi u tri ključna domena:

·        kvalitet nastave,

·        jednakost mogućnosti učenika i učenica s posebnim obrazovnim potrebama i

·        participacija u odlučivanju.

Kada je riječ o nivoima obrazovanja, evaluacija je obuhvatila osnovno (ISCED 1 i 2) i opšte srednje(ISCED 3A) obrazovanje, te određene aspekte aktivnosti centralnih institucija sistema za podršku i osiguravanje kvaliteta obrazovanja (Zavod za školstvo, Ispitni centar i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva).

Tip evaluacije koji je odabran je evaluacija usmjerena na ciljevekoja počiva na upoređivanju definisanih reformskih ciljeva i njihove realizacije.

Evaluacija kombinuje interni i eksterni pristup i dominantno je ekspertska.

Temeljna evaluaciona pitanjana koja ova evaluacija pruža odgovore su:

1. U kojoj mjeri dominantni tip nastaveposjeduje kvalitet koji je definisan ciljevima reforme obrazovanja?

2. U kojoj je mjeri ostvareno inkluzivno obrazovanjeučenika i učenica s posebnim obrazovnim potrebama?

3. Koliki je stepen participacijeroditelja i učenika/ca u školskom odlučivanju?

 

Sažetak evaluacije dostupan je na sledećoj adresi: http://www.osim.org.me/fosi_rom_cg/download/evaluacija_reforme_obrazovanja_sazetak.pdf