Izgradnja, podrška i razvoj profesionalnih kapaciteta nadzorne službe
ZZŠ

2016-09-12


Izgradnja, podrška i razvoj profesionalnih kapaciteta nadzorne službe Zavoda za školstvo (Building Support and Deveopment)

 

Cilj projekta

Kroz dobro izbalansiran i sveobuhvatni set obuka i mentorskog praćenja rada nadzornika pokrenuti procese podizanja njihovih pedagoško-metodoloških znanja, vještina i profesionalnih kompetencija u cilju uspostavljanja funkcionalnog dijaloga o kvalitetu i unaprjeđenju vaspitno-obrazovnog procesa, što će značajno poboljšati funkcionisanje cijelog obrazovnog sistema (počevši od krovne obrazovne institucije do vrtića/škole i realih vaspitno-obrazovnih procesa).

Podciljevi projekta:

1. Podrška i razvijanje vještina u radu nadzornika - nadležnih za procjenu kvaliteta obrazovanja; razvijanje vještina u procjeni kvaliteta opservacije časova s ciljem podsticanja dijaloga i iniciranje procesa unaprjeđenja kvaliteta obrazovanja u cjelini;

2.Razvijanje znanja i vještina neophodnih za kvalitetno praćenje nastavne prakse i pružanje individualizovane podrške nastavnicima u cilju njihovog kvalitetnog unaprjeđenja vaspitno-obrazovnog procesa;

3. Razvijanje znanja i vještina neophodnih za kvalitetno praćenje i opserviranje nastave, pružanje strukturisanih povratnih informacija o kvalitetu rada, praćenje ostvarenog napretka i pružanju podrške nastavnicima u planiranju unapređenja kvaliteta nastave;

4.Unaprjeđenje uloge i kompetencija nadzornike službe;

5. Unaprjeđenje znanja i vještina u promovisanju filozofije cjeloživotnog učenja

 

Inovativni elementi u  BSD Projektu

Promovisanje inovacija u vaspitanju i obrazovanju kroz rad na ključnom dokumentu „Kometentni vaspitači/učitelji 21. vijeka i uspostavljanje (stalnog) dijaloga o kvalitetu pedagoške prakse s predstavnicima krovne institucije, zadužene za praćenje i unaprjeđenje obrazovnog sistema, se osigurava kvalitet (ne samo individualnih i profesionalnih potreba pojedinaca) cijelog obrazovnog sistema Crne Gore, što do sada, nije bio slučaj, posebno imajući u vidu ciljnu grupu kojoj je namijenjen  BSD Projekat.

Specijalistička znanja i kompetencije stečene dugogodišnjim radom i učenjem kroz nevladin sektor (a finansijki podržano dominantno od strane Mreže instituta za otvoreno društvo) opravdavaju se i sva ulaganja u smislu prepoznate važnosti za diseminacijom  stečenih znanja  i to od strane krovne obrazovne institucije u državi.

Metodologija i programski materijali

Metodološki BSD Projekat je osmišljen modularno kroz rad na interaktivni način rada sa  učesnicima (nadzornicima), a njegov programski  obim je sljedeći:

•Organizacija i realizacija Programa: Obrazovanje za društvenu pravdu - protiv predrasuda i stereotipa (za odrasle) u trajanju od 6 dana obuke (3+3);

•Organizacija i realizacija  9 radionica/okruglih stolova tematski podijeljenih na sljedeće cjeline:

I radionica (kick off sastanak)

II radionica (prodručje/oblast): Interakcije

III radionica (prodručje/oblast) : Porodica i zajednica

IV radionica(prodručje/oblast): Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti

V radionica(prodručje/oblast): Praćenje, procjenjivanje i planiranje

VI radionica(prodručje/oblast): Startegije podučavanja

VII radionica(prodručje/oblast) Okruženje za učenje

VIII radionica(prodručje/oblast):Profesionalni razvoj

IX radionica: Zaključci, planovi i dalji koraci (zatvaranje Projekta)  

Nakon svake radionice, nadzornici će dobiti i radne zadatake s ciljem praćenja svakog pojedinog standarda u nastavnoj praksi, a stečena iskustva će prezentovati na sljedećoj radionici i tako redom. 

Materijali koji će biti i adaptirani (shodno potrebi ciljne grupe) ali i korišćčeni tokom trajanja edukacije su:

1.Priručnik: Obrazovanje za društvenu pravdu- protiv perdrasuda i stereotipa (sa video materijalom) i

2. ISSA komplet za unaprjeđenje kvaliteta rada nastavnika (uz video materijale, instrumente i alate)

3. ATEPIE standardi (Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)  Centra za Obrazovne P¬olitike (COP) i ESP/OSF (Education Suppor Program  of Open Society Foundations)/dominantno za rad sa nadzornicima koji su raspoređeni u srednje škole.

4. Svi postojeći metodološki resursi Pedagoškog centra.

Opis veličine ciljne grupe: U Sektoru za nastavu – pri Odsjeku za utvrđivanje kvaliteta Zavoda za školstvo je zapošljeno 38 nadzornika angžovanih za rad na sva tri obrazovna nivoa. Od ovog broja raspoređenih nadzornika za predškolsko vaspitanje ima 8 (osam), osnovnoškolskih 18 (osamnaest) i nadzornika angažovanih za srednješkolski obrzovni  nivo je 12 (davnaest).

Projektnim planom je predviđeno da do(edukaciju) pohađaju svi nadzornici za predškolstvo i osnovnoškolstvo uz uključivanje još četiri nadzornika za srednje škole, tako da će ukupan broj učesnika/nadzornika biti 30, a sa trenerskim timom (po dva trenera)  po seminarskom danu će biti  32/3 učesnika.

 

 

 

Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality (SIMPLE)

Projekt S.I.M.P.L.E. (mart, 2011- februar, 2014) predstavlja inovativnu institucionalnu saradnju koji ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšao kvalitet  života i atraktivnost Jadranske regije. Projekt je finansiran od strane IPA Programa jadranske prokogranične saradnje 2007-2013, Prioritet 1 - Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;  

Glavni cilj projekta je razrada zajedničke strategije i pristupa u jadranskim zemljama kako bi se promovisala ravnopravnost i kultura poštovanja, kao temeljna vrijednost za miran suživot svih građana, bez obzira na rasu, vjeru i etničko porijeklo.

Prekogranični partneri (uključujući tijela javne vlasti, manjine i organizacije trećeg sektora iz Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije, Slovenije) razviće sveobuhvatnu strategiju (Jadranski Akcioni plan za jačanje kulturnog identiteta manjinskih grupa ) s ciljem:

a) rješavanja specifičnih manjinskih problema zajedničkim strategijama u određenim sektorima; S.I.M.P.L.E. se suočava sa pet osnovnih problema manjinske isključenosti (višejezičnost, lokalni razvoj, obrazovanje i mediji, nasilje i diskriminacija žena), ukazuje na moguće upravljačke modele i razvija razne aktivnosti u svrhu poboljšanja multietničkog društva temeljenog na principu suživota u različitosti kultura.

b) povećanja etno-kulturne osjetljivosti; S.I.M.P.L.E. promoviše multikulturalizam koji se temelji na priznavanju različitosti i jačanju manjinskih identiteta kao jedan od faktora društveno-privrednog razvoja.

Projekt slijedi dva smjera:

-  proširenje upravljačkih modela u Jadranskoj regiji (radionice i konferencije);

- inovativan način komuniciranja usmjeren na ljude, osobito mlade, kroz tradicionalne i nove medije (on-line mjesečnik, emitovanje vijesti, novinarska nagrada za Jadransku regiju, nacionalna i školska medijska kampanja).

Uspostavljanje godišnjeg "Adriatic Intercultural day" bit će simbolični događaj koji će doprinijeti uvažavanju kulturnih različitosti i kulturi poštovanja unutar Jadranske regije. Adriatic Permanent Observatory on Minority Communities koji će se osnovati u Istri pružiće mogućnost djelotvornog praćenja manjinskih politika te će biti od velike važnosti u pro-aktivnoj institucionalnoj promociji  manjinskih  pitanja.

Program STEP by STEP (Korak po korak)

    

Program "Korak po Korak" predstavlja stalni dijalog između stručnjaka iz SAD i Evrope sa stručnjacima zemalja Centralne i Istočne Evrope sa ciljem da se objedine najbolja teorijska i praktična saznanja i iskustva u radu sa djecom, uz uvažavanje tradicije i kulturnih vrijednosti svake zemlje.

"Korak po Korak" je nastao 1994.g. kao predškolski program u trinaest zemalja, a danas je razvijen kao inovativni program na svim nivoima obrazovnog sistema:

-U javnim predškolskim ustanovama,

-U osnovnim školama,

-U školama i univerzitetima na kojima se školuju nastavni kadrovi.

Marta 1999. g. na inicijativu dvadeset šest zemalja Centralne i Istocne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza nastala je Međunarodna Step by Step organizacija (International Step by Step Association-ISSA) koja predstavlja internacionalni forum učitelja, vaspitača, roditelja i univerzitetskih profesora za promovisanje vrijednosti otvorenog društva i jednakog prava sve djece na kvalitetan razvoj i obrazovanje. Članstvo ISSA danas čini dvadeset devet zemalja.

Obrazovanje za 21. vijek

Step by Step Program daje promišljen odgovor na radikalne promjene koje se dešavaju u društvenim odnosima, nauci i tehnologiji postavljajući temelje za izrađivanje stavova i znanja koje se smatraju bitnim kako za aktuelne, tako i izazove 21. vijeka.

"Korak po Korak" u razvoju djece podstiče:

-Kritičko mišljenje i kreativnost

-Sposobnost rješavanja problema

-Samopouzdanje  i samopostovanje

-Samostalno donošenje odluka

-Učenje do kraja zivota

-Toleranciju i poštovanje različitosti

-Prilagođavanje i prihvatanje promjena

-Zainteresovanost za društvo, državu i okruženje

Osnovni pedagoski principi programa "Korak po Korak"

1. Individualizacija u radu koja poštuje dječije osobenosti, nivo psiho-fizičkog i socijalnog razvoja, porodičnu kulturu, pol i temperament, te interesovanja djece.

2. Aktivno učenje u paru i malim grupama.

3. Stimulativno okruženje za učenje u okviru centara aktivnosti u kojima se učenje odvija neposrednim sticanjem znanja, interakcijom sa odraslima, vršnjacima i materijalima.

4. Mogućnost izbora sadržaja, oblika i metoda učenja od strane djece.

5. Kooperativno učenje koje podstiče bolje razumijevanje različitosti i razvija osjećaj zajedništva i pripadanja.

6. Tematsko i projektno planiranje nastave koje objedinjava sadrzaje iz različitih nastavnih predmeta i omogućava dugotrajnije i kvalitetnije usvajanje znanja.

7. Partnerski odnosi sa porodicama i aktivno uključivanje roditelja u nastavu.

8. Autentično i kontinuirano ocjenjivanje.