Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju

2017-02-07


Forum za slobodu odgoja izdao je novu publikaciju odnosno zbirku nastavnih aktivnosti pod nazivom: „Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju“.

Prema članku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) jedni od ciljeva odgoja i obrazovanja su:

„3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća, osposobiti učenike za cjeloživotno učenje“

Akademska čestitost i očuvanje akademskog integriteta pripadaju među „opće kulturne i civilizacijske vrijednosti“ i može ih se smatrati kao „aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva“.

Načini korištenja i analiziranja informacija, poštivanje tuđeg autorstva i pismeno izražavanje koje poštuje načela akademske čestitosti spadaju među temeljne i stručne kompetencije i uvjet su sudjelovanja osobe u suvremenim društvenim, političkim, gospodarskim, ekološkim i drugim zbivanjima. Njegovanjem akademske čestitosti i integriteta od najranijih školskih dana aktivno potičemo cjeloživotno učenje te osobni rast učenika. Iz svega navedenog razvidna je značajna uloga obrazovanja u razvoju načela akademske čestitosti kod učenika.

Stoga je ova publikacija poziv i poticaj učiteljima i stručnim suradnicima da s učenicima rade na poticanju, njegovanju i razvijanju akademske čestitosti.

Publikacije se može preuzeti preko sljedeće poveznice: http://bit.ly/cestitost_plagiranje.

Preuzeto sa: http://www.fso.hr/2017/02/07/nova-publikacija-kako-s-ucenicima-razgovarati-o-akademskoj-cestitosti-i-plagiranju/ ;Objavljeno: 07.02.2017. 08:42