Roma Education Initiative –
Romska obrazovna inicijativa (Februar 2006 - Januar 2009)

2016-09-12


Partneri: Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo, šest osnovnih škola, pet predškolskih ustanova i deset romskih NVO.

The main goal of the project was to make Montenegrin education system more sensitive/attentive to the needs of inclusion of Roma children and youth and, in line with this, to the need to provide for the highest possible inclusion of Roma children and youth at all levels from kindergarten to university.

Osnovni cilj projekta bio je da se obrazovni sistem Crne Gore učini senzitivnijim i odgovornijim prema potrebama inkluzije romske djece i omladine, na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog so univerzitetskog.

Uži ciljevi projekta uključivali su:

·        Usaglašavanje obrazovnog sistema sa savreemnim tokovima inkluzije romske djece,

·        Obezbjeđivanje aktivnog učešća romske zajednice u proces integracije

·        Osiguravanje podrške i učešća relevantnih državnih organa u procesu poboljšavanja obrazovnih prilika za romsku djecu i omladinu.

·        Razvoj model centara za inkluziju u obrazovni proces i obezbjeđivanje umrežavanja škola.

Aktivnosti tokom projekta:

·        Priprema i izvođenje obuke u pet različitih modula (ukupno 17 obuka sa 467  uključena učesnika)

·        Kupovina školske opreme (u procesu realizacije, kompleti opreme su kupiljeni i dostavljen školama i vrtićima)

·        Kupovina didaktičkih materijala (Prema direktorima škola i vrtića kupljenI materijal je bio pogodan i korišten u radu s djecom)

·        Ažuriranje postojeće baze podataka (bilo je planirano da se uradi ažuriranje postojeće baze podataka i njeno proširenje u smislu da će biti dodata i djeca sa nove lokacije i djeca koja nisu uključena u formalno obrazovanje)

·        Štampanje i distribucija promotivnog materijala (u okviru ovih aktivnosti su izvođene promotivne aktivnosti, kao što su izrada postera, brošura , tekstova knjiga)

·        Dodatna nastava (dodatna nastava i časovi su fokusirani na grupu djece kojima je potrebna ova vrsta podrške dva sata nedjeljno, gdje je većina djece iz RAE populacije)

·        Rad romskih asistenta (oni su radili u školama i vrtićima, gdje su pomogali nastavnicima u radu s djecom, dobijali informacije o djeci problemima  i na osnovu tih informacija radili s njima na rješavanju problema)

·        Promjena zakonodavstva (Zakon o pravima manjina usvojen je tokom realizacije projekta i praktično je otvorio vrata za promjene u finansiranju obrazovanja)

·        Saradnja sa nevladinim organizacijama (uloga NVO je bila rad na terenu , posebno rad sa roditeljima, predškolskog i školskog uzrasta, identifikacija i angažman romskih porodica, identifikacija djece koja nisu upisana u škole i uspostavljanje njihove efikasne saradnje sa školama i vrtićima).